(68) 20,00 
1 Bonus
(4) 20,00 
(13) 10,00 
1 Bonus